หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แก้ไข)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แก้ไข)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

  1. Email: IR@lpn.co.th
  2. โทรสาร: (02) 679 - 8699 ถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  3. ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 1168/109 ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ช่วงเวลาที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561


หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมกับความคิดเห็น หรือคำถาม


กระบวนการพิจารณา

บริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำเหน็จประจำปีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 และหรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยผ่านผ่านช่องทางต่อไปนี้

  1. Email: IR@lpn.co.th
  2. โทรสาร: (02) 679 - 8699 ถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  3. ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 1168/109 ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ช่วงเวลาที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560


หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมกับความคิดเห็น หรือคำถาม


กระบวนการพิจารณา

บริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำหน็จประจำปีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและบำเหน็จประจำปีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม(ต่อ)
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วันที่ 26 เมษายน 2550
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549