ข้อมูลที่สำคัญ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน : 1,475,698,768 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,475,698,768 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002303 (บมจ. เลขที่ 447)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699
Call Center : (02) 689-6888
เว็บไซต์ www.lpn.co.th
ช่องทางติดต่อ
คณะกรรมการบริษัท : Email address: director@lpn.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : Email address: ir@lpn.co.th
โทร (02) 285-5011

บริษัทย่อย
บริษัท : บริษัท พรสันติ จำกัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน : 350,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105533054218 (เดิมเลขที่ 5421/2533)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารชุมชน
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105535058865
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารงานก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 52.00)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550127694
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริการชุมชน
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.95)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554043592
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด)
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บาท
(บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/59 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556045967
โทรศัพท์ : (02) 285-5011

บริษัทร่วม
บริษัท : บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00)
ที่ตั้งสำนักงาน : 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560114439
โทรศัพท์ : (02) 677-3344
โทรสาร : (02) 667-3354

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท : บริษัท กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 399/365-368 อาคารโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105525047585
โทรศัพท์ : (02) 691-5541-4
โทรสาร : (02) 691-5545

ผู้สอบบัญชี
บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ผู้สอบบัญชี : นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764
โทรศัพท์ : (02) 259-5300
โทรสาร : (02) 260-1553
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009 - 9992
SET Contact Center : (02) 009-9999
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd