ข้อมูลที่สำคัญ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท : แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน : 1,475,698,768 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,475,698,768 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002303 (บมจ. เลขที่ 447)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699
Call Center : (02) 689-6888
Website www.lpn.co.th
ช่องทางติดต่อ
คณะกรรมการบริษัท : Email address: director@lpn.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์
Email address: ir@lpn.co.th
โทร (02) 285-5011,

บริษัทย่อย
บริษัท : พรสันติ จำกัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน : 350,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105533054218 (เดิมเลขที่ 5421/2533)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารชุมชน
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.88)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105535058865
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารงานก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.93)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550127691
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริการชุมชน
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.95)
ที่ตั้งสำนักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554043592
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท : สำนักงานกฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน
ที่ตั้งสำนักงาน : 399/365-368 อาคารโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 4760/2525
โทรศัพท์ : (02) 691-5541-5
โทรสาร : (02) 691-5545

ผู้สอบบัญชี
บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
โทรศัพท์ : (02) 259-5300
โทรสาร : (02) 260-1550
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009-9991
SET Contact Center : (02) 009-9999
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd