นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 กำหนดให้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมี ดังนี้

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล (ต่อหุ้น)
หน่วย
วันผลประกอบการ
09/08/61
22/08/61
05/09/61
เงินสด
0.20
บาท
01/01/61-30/06/61
14/02/61
26/02/61
11/04/61
เงินปันผล
0.35
บาท
01/07/60-31/12/60
10/08/60
22/08/60
07/09/60
เงินปันผล
0.15
บาท
01/01/60-30/06/60
09/02/60
21/02/60
11/04/60
เงินปันผล
0.60
บาท
01/07/59-31/12/59
04/08/59
16/08/59
01/09/59
เงินปันผล
0.30
บาท
01/01/59-30/06/59
11/02/59
23/02/59
11/04/59
เงินปันผล
0.60
บาท
01/07/58-31/12/58
06/08/58
19/08/58
03/09/58
เงินปันผล
0.30
บาท
01/01/58-30/06/58
12/02/58
24/02/58
10/04/58
เงินปันผล
0.54
บาท
01/01/57-31/12/57
13/02/57
27/02/57
04/04/57
เงินปันผล
0.58
บาท
01/07/56-31/12/56
08/08/56
20/08/56
04/09/56
เงินปันผล
0.26
บาท
01/01/56-30/06/56
14/02/56
28/02/56
11/04/56
เงินปันผล
0.53
บาท
01/07/55-31/12/55
09/08/55
21/08/55
04/09/55
เงินปันผล
0.23
บาท
01/01/55-30/06/55
17/02/55
01/03/55
11/04/55
เงินปันผล
0.44
บาท
01/07/54-31/12/54
04/08/54
16/08/54
30/08/54
เงินปันผล
0.21
บาท
01/01/54-30/06/54
17/02/54
01/03/54
11/04/54
เงินปันผล
0.38
บาท
01/07/53-31/12/53
05/08/53
17/08/53
30/08/53
เงินปันผล
0.18
บาท
01/01/53-30/06/53
18/02/53
03/03/53
22/04/53
เงินปันผล
0.34
บาท
01/07/52-31/12/52
06/08/52
18/08/52
28/08/52
เงินปันผล
0.16
บาท
01/01/52-30/06/52