ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
8 พฤศจิกายน 2561
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2561 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
9 สิงหาคม 2561
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2561 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
10 พฤษภาคม 2561
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2561 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
30 มีนาคม 2561
09.30 น.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
23 กุมภาพันธ์ 2561
11.20 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารบี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 กุมภาพันธ์ 2561
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4/2560 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
9 พฤศจิกายน 2560
15.30 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2560 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
10 สิงหาคม 2560
15.30 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
11 พฤษภาคม 2560
15.30 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2560 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
30 มีนาคม 2560
09.30 น.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
16 กุมภาพันธ์ 2560
11.20 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารบี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
3 พฤศจิกายน 2559
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2559 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
4 สิงหาคม 2559
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2559 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
12 พฤษภาคม 2559
16.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2559 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
31 มีนาคม 2559
09.30 น.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
15 กุมภาพันธ์ 2559
11.20 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารบี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
5 พฤศจิกายน 2558
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2558 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
6 สิงหาคม 2558
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2558 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
7 พฤษภาคม 2558
15.00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2558 ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2 เมษายน 2558
09.30 น.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
5 มีนาคม 2558
09.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557 ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย