สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ปี 2559

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ทั้งคุณค่าผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ “LPN DESIGN” และคุณค่าการบริการ อันได้แก่ กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้าและผู้พักอาศัย โดยในปี 2559 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น ด้วยห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 35 ตารางเมตร ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางด้านการออกแบบและพัฒนาห้องชุดพักอาศัยที่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาและต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ไปสู่ “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและประชากรศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดมติใหม่ทางด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย

สำหรับปี 2559 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 5,400 ล้านบาท โดยมูลค่าโครงการเปิดตัวใหม่ใกล้เคียงกับ ปี 2558 อันเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์โดยรวมที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการเปิดตัวใหม่ของบริษัทจะลดลง แต่บริษัทยังมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพียงพอต่อการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัท ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดเปิดตัวใหม่ประมาณร้อยละ 13 โดยบริษัทมียอดขายในปี 2559 ประมาณ 8,400 ล้านบาท และมียอดขายรอโอนในปี 2560 ประมาณ 1,700 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2559 บริษัทมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,000 ล้านบาท รวมถึงโครงการ “เดอะ ลุมพินี 24” ที่เป็นโครงการที่จับกลุ่มเป้าหมายระดับบนโครงการแรกของบริษัท และโครงการลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดา ที่บริษัทร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการพัฒนา โดยในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดสร้างเสร็จและจดทะเบียนประมาณร้อยละ 20 จากจำนวนอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนประมาณ 63,000 หน่วย ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในมิติทางการเงินแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 • จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับรางวัล
  • - บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards 2016)
  • - บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2016) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท
  • - บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment:THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 • จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • - บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 ตราสัญลักษณ์)
 • จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • - บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainability Report Awards 2016)
 • จากสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทได้รับรางวัล
  • - องค์กรแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
  • - เกียรติบัตร (Recognition) ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก
 • จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • - บริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC “Building Energy Code”

นอกจากรางวัลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังอยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองในระดับ 4 (Certified) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัท ในการดำเนินงานตามแนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”