โครงสร้างการลงทุน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีพัฒนาการในทุกด้านและมีเป้าหมายในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้

s