สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่บริษัทประสบกับภาวะถดถอย อันมีสาเหตุจากการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน จากภาวะดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทต้องหันกลับมาทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย การดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป และได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรสู่ ”Year of Shift” โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็นสองกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผลประกอบการได้เริ่มฟื้นตัวจากภาวะถดถอย ส่วนในกลุ่มธุรกิจบริการ มีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากให้ความสนใจในศักยภาพด้านการบริหารชุมชน การบริการภายในชุมชน และธุรกิจบริการที่ปรึกษาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจบริการของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นและเริ่มให้บริการสู่องค์กรภายนอกหลายแห่ง ถือเป็นการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ สร้างให้เกิดคุณค่าและรายได้สู่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในปี 2561 บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามแนวทาง “Year of Change” โดยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และในปีนี้ บริษัทยังได้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง CFO และ CSO เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหาร และมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนั้น บริษัทมีแผนที่จะนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในธุรกิจบริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างการบูรณาการอย่างครบวงจร ในฐานะผู้นำในการพัฒนาที่พักอาศัยที่คำนึงถึงคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”

ผมขอขอบคุณทุกความตั้งใจ ความมุมานะ และความอดทนของผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง LPN Team และ Lumpini Team ทุกท่านที่ร่วมฟันฝ่าความยากลำบากตลอดปี 2560 ซึ่งถือเป็นปีที่เหนื่อยและหนักสำหรับทุกคน พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินและสื่อมวลชน สำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท สำหรับแนวทางของการเปลี่ยนแปลงในปี 2561 นี้ จะเป็นความท้าทายก้าวใหม่ ที่นอกจากจะเป็นแนวทางในการนำพาองค์กรสู่การพัฒนาและการเติบโต บนพื้นฐานการดำเนินงานของหลักธรรมาภิบาลที่รอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้แล้ว ยังเป็นวิถีที่จะสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่สร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการบริษัท