คณะกรรมการบริษัท

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นางยุพา เตชะไกรศรี
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ
นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง