ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 24/02/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)           
16,712
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)           
81.17   
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด                   
16,934
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น                                          
95.83