ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)           
16,714
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)           
91.06
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
17,722
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
96.83