ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)           
16,714
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)           
91.06
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด                   
17,281
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น                                          
95.71