ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 24/02/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)           
16,712
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)           
81.17   
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/02/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด                   
17,281
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น                                          
95.71