บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ทั้งคุณค่าผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ “LPN DESIGN” และคุณค่าการบริการ อันได้แก่ กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้าและผู้พักอาศัย โดยในปี 2559 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น ด้วยห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 35 ตารางเมตร ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางด้านการออกแบบและพัฒนาห้องชุดพักอาศัยที่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาและต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ไปสู่ “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและประชากรศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดมติใหม่ทางด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย

สำหรับปี 2559 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 5,400 ล้านบาท โดยมูลค่าโครงการเปิดตัวใหม่ใกล้เคียงกับ ปี 2558 อันเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์โดยรวมที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการเปิดตัวใหม่ของบริษัทจะลดลง แต่บริษัทยังมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพียงพอต่อการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัท ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดเปิดตัวใหม่ประมาณร้อยละ 13 โดยบริษัทมียอดขายในปี 2559 ประมาณ 8,400 ล้านบาท และมียอดขายรอโอนในปี 2560 ประมาณ 1,700 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2559 บริษัทมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,000 ล้านบาท รวมถึงโครงการ “เดอะ ลุมพินี 24” ที่เป็นโครงการที่จับกลุ่มเป้าหมายระดับบนโครงการแรกของบริษัท และโครงการลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดา ที่บริษัทร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการพัฒนา โดยในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดสร้างเสร็จและจดทะเบียนประมาณร้อยละ 20 จากจำนวนอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนประมาณ 63,000 หน่วย ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในมิติทางการเงินแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้


นอกจากรางวัลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังอยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองในระดับ 4 (Certified) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัท ในการดำเนินงานตามแนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.