ข่าว

แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Backสิงหาคม 05, 2553

ที่ LPN/สก/227/2553

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2553 คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ใน อัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และบริษัทกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2010-08-05_LPN_TH.pdf (Size: 34,336 bytes)