ข่าว

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

Backเมษายน 09, 2553

ที่ LPN/สก/128/2553

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

 1. แต่งตั้ง นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. แต่งตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 3. แต่งตั้ง นายคัมภีร์ จองธุระกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ทั้งนี้บุคคลในลำดับที่ 1-3 ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553 เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

  4.1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4.2) นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
  4.3) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555

 5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 7 คน ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรง ตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553 เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

  5.1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
  5.2) นายทวีชัย จิตตสรณชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5.3 นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5.4) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5.5) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5.6) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5.7) นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการ
(02) 285-5011 ต่อ 140

Attachments

 • 2010-04-09_LPN03_TH.pdf (Size: 27,585 bytes)