ข่าว

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

Backมีนาคม 17, 2553

ที่ LPN/สก/98/2553

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ("บริษัท") มีมติกำหนด วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่1168/7 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 นั้น

ในการนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม และข้อมูล ประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.lpn.co.th ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายงานประจำปี 2552 (Annual Report 2552) ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ เมื่อเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริษัทในทันที

อนึ่ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ฉบับ สมบูรณ์ให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่ง แก่ผู้ถือหุ้นที่มี รายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record Date - RD) ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2553 และกำหนดวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
(02) 285-5011 ต่อ 147

Attachments

  • 2010-03-17_LPN_TH.pdf (Size: 32,330 bytes)