ข่าว

แจ้งวันหยุดประจำปี 2553 (ฉบับแก้ไข)

Backกุมภาพันธ์ 09, 2553

ที่ LPN/สก/050/2553

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ้งวันหยุดประจำปี 2553 (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งแก้ไขวันหยุดประจำปี 2553 ของ บริษัท ดังต่อไปนี้

1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553 วันขึ้นปีใหม่
2. วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 ชดเชยวันมาฆบูชา
3. วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 วันจักรี
4. วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553 วันสงกรานต์
5. วันพุธที่ 14 เมษายน 2553 วันสงกรานต์
6. วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553 วันสงกรานต์
7. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
8. วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล
9. วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 วันวิสาขบูชา
10. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 วันอาสาฬหบูชา
11. วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12. วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 วันหยุดทำการกรณีพิเศษ
13. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 ชดเชยวันปิยมหาราช
14. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2553 ชดเชยวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 วันสิ้นปี

ทั้งนี้ บริษัทขอยกเลิกวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และเพิ่มวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2010-02-09_LPN_TH.pdf (Size: 31,594 bytes)