ข่าว

การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

Backมกราคม 07, 2553

ที่ LPN/สก./06/2553

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่อง การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินีเพลส รัชโยธิน มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 7 มกราคม พ.ศ. 2553
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
3. รายละเอียดที่ดิน
   3.1 โฉนดที่ดิน เลขที่ : 66406, 66407, 87688, 87689, 87690, 87718, 101286, 111543, 111544 และ 111545
   3.2 เนื้อที่ : 5,921 ตารางวา
   3.3 ที่ตั้ง : ตำบลลาดยาว อำเภอ บางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร
   3.4 ลักษณะที่ดิน : ที่ดินว่างเปล่า
   3.5 ภาระผูกพัน : -ไม่มี-
4. ราคา : 680,915,000.-บาท (หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. การชำระเงิน : ชำระเงินสดทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์
6. แหล่งเงินทุน : ผลกำไรจากการดำเนินงาน และจากสถาบันการเงิน
7. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียน
   7.1 บริษัทจะพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย สูง 22 ชั้น จำนวน 4 อาคาร
   7.2 จำนวนยูนิต ประมาณ 1,964 ยูนิต
   7.3 รายได้ของโครงการ ประมาณ 3,000 ล้านบาท
   7.4 ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 15 เดือน (เมษายน 2553 - มิถุนายน 2554)
   7.5 ระยะเวลาการขาย ภายใน 6 เดือน
   7.6 เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ และรับรู้รายได้ ใน ไตรมาส 3 ของปี 2554
   7.7 ผลตอบแทนเบื้องต้น ประมาณร้อยละ 30

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2010-01-07_LPN_TH.pdf (Size: 31,345 bytes)