ข่าว

แจ้งวันหยุดประจำปี 2553

Backธันวาคม 24, 2552

ที่ LPN/สก/372/2552

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง แจ้งวันหยุดประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2553 ของบริษัทดังต่อไปนี้

1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553 วันขึ้นปีใหม่

2. วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ชดเชยวันตรุษจีน

3. วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 ชดเชยวันมาฆบูชา

4. วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 วันจักรี

5. วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553 วันสงกรานต์

6. วันพุธที่ 14 เมษายน 2553 วันสงกรานต์

7. วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553 วันสงกรานต์

8. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

9. วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล

10. วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 วันวิสาขบูชา

11. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 วันอาสาฬหบูชา

12.วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

13. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 ชดเชยวันปิยมหาราช

14. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2553 ชดเชยวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

16. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 วันสิ้นปี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-12-24-lpn001t.pdf (Size: 30,855 bytes)