ข่าว

การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินี ปาร์ค - ปิ่นเกล้า

Backพฤศจิกายน 20, 2552

ที่ LPN/สก./353/2552

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรื่อง การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินี ปาร์ค - ปิ่นเกล้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินี ปาร์ค - ปิ่นเกล้ามีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 30 เมษายน 2552

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : นิติบุคคล (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท)

3. รายละเอียดที่ดิน

3.1 โฉนดที่ดิน เลขที่ : 1820,1821,1822,1823,1308, 1309,2458,2459,30445

3.2 เนื้อที่ : 5,188.60 ตารางวา

3.3 ที่ตั้ง : แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

3.4 ลักษณะที่ดิน : ที่ดินว่างเปล่า

3.5 ภาระผูกพัน : -ไม่มี-

4. ราคา : 470,000,000.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

5. การชำระเงิน : ชำระเงินสด 220 ล้านบาท และตั๋วอาวัล 180 วัน มูลค่า 250 ล้านบาทในวันโอนกรรมสิทธิ์

6. แหล่งเงินทุน : ผลกำไรจากการดำเนินงาน และจากสถาบันการเงิน

7. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียน

7.1 บริษัทจะพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย สูง 30 ชั้น จำนวน 2 อาคาร

7.2 จำนวนยูนิต ประมาณ 2,700 ยูนิต

7.3 รายได้ของโครงการ ประมาณ 3,600 ล้านบาท

7.4 ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 17 เดือน (มกราคม 2553 ถึง มีนาคม 2554)

7.5 ระยะเวลาการขาย ภายใน 6 เดือน

7.6 เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ และรับรู้รายได้ ใน ไตรมาส 1 ของปี 2554

7.7 ผลตอบแทนเบื้องต้น ประมาณร้อยละ 30

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-11-20_LPN_2_TH.pdf (Size: 31,633 bytes)