ข่าว

การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย4

Backพฤศจิกายน 20, 2552

ที่ LPN/สก./352/2552

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรื่อง การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ ลุมพินีวิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4 มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 16 ตุลาคม 2552

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : นิติบุคคล (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท)

3. รายละเอียดที่ดิน

3.1 โฉนดที่ดิน เลขที่ : 5382 และ 35776

3.2 เนื้อที่ : 2,970 ตารางวา

3.3 ที่ตั้ง : แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

3.4 ลักษณะที่ดิน : ที่ดินว่างเปล่า

3.5 ภาระผูกพัน : -ไม่มี-

4. ราคา : 222,750,000.-บาท (สองร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. การชำระเงิน : ชำระเงินสดทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์

6. แหล่งเงินทุน : ผลกำไรจากการดำเนินงาน และจากสถาบันการเงิน

7. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียน

7.1 บริษัทจะพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย สูง 18 ชั้น จำนวน 2 อาคาร

7.2 จำนวนยูนิต ประมาณ 1,020 ยูนิต

7.3 รายได้ของโครงการ ประมาณ 1,300 ล้านบาท

7.4 ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 13 เดือน (พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2553)

7.5 ระยะเวลาการขาย ภายใน 6 เดือน

7.6 เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ และรับรู้รายได้ ใน ไตรมาส 4 ของปี 2553

7.7 ผลตอบแทนเบื้องต้น ประมาณร้อยละ 30

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-11-20_LPN_TH.pdf (Size: 31,484 bytes)