ข่าว

LPN ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน สร้างความมั่นใจผู้ถือหุ้น

Backตุลาคม 09, 2551

LPN แจงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) มูลค่ารวม 200 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นใจผู้ถือหุ้นว่าบริษัทยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินและปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนในส่วนของ ROE และ DPS ให้แก่หุ้น LPN เชื่อสามารถสะท้อนภาพความมั่นคง พื้นฐานที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

ลุมพินี ทาวเวอร์ - - นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเงินในต่างประเทศที่ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบการเงินและตลาดหุ้นทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551 ให้อนุมติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) มูลค่า 200 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอีกด้วย

"ตลอดระยะเวลาเกิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองในประเทศมีความไม่แน่นอน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากในช่วงเวลา ที่ผ่านมาหุ้นของ LPN ยังมีราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี บริษัทฯ จึงยังไม่มีนโยบายซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น แต่ขณะนี้เหตุการณ์โดยรอบด้านทั้งภายในและภายนอกได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และหุ้นของบริษัท เมื่อประกอบกับสถานการณ์ในประเทศสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้ภาวะตลาดหุ้นโดยรวมซบเซา ที่ประชุมฯ จึงมีมติอนุมัติโครงการ Treasury Stock เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นสัญญาณว่าบริษัท ยังคงมีความมั่นคงและมีพื้นฐานที่ดี นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นยังได้ประโยชน์ในแง่การเพิ่มของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) และในด้านเงินปันผลต่อหุ้น (Divided Per Share : D.P.S.) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหลังจากที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและการเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ราคาหุ้นของ LPN จะกลับไปมีเสถียรภาพดังเดิมและมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องอย่างแน่นอน" กรรมการผู้จัดการ LPN กล่าว

นายโอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ต้นปีที่ประเทศไทยประสบกับภาวะความไม่แน่นอนดังกล่าว ได้มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้โครงการ Treasury Stock เพื่อดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 15 แห่ง สำหรับ LPN นับเป็นบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์แห่งที่ 2 ที่ใช้โครงการนี้ หลังจากที่บริษัทศุภาลัยได้ประกาศโครงการดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้

 

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ LPN โทร. 02-285-5011-6 ต่อ 500 (วิจิตร) 506 (สุภาวดี) 505 (สุปรียา)