ข่าว

สมาคมภูมิสถาปนิกฯ ระดมนักวิชาการแถวหน้า จัดสัมมนาค้นหาแนวทางปฏิบัติ ร่วมสร้างชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 27 กุมภาพันธ์ นี้

Backตุลาคม 01, 2551

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย : สมาคมภูมิสถาปนิกฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการรับผลกระทบ จากหลักเกณฑ์การพิจารณานโยบายพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 นี้ เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญภูมิสถาปัตยกรรมระดับแนวหน้า แนะแนวทางแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม มั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม และสถานที่พักตากอากาศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณานโยบายพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน" ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม และ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ร่วม มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาก่อนที่ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้น และเพื่อกำหนดเป็นบรรทัดฐานของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามหัวข้อในงานสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย

"จากการที่สมาคมฯ ได้ศึกษาถึงแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนที่ทาง สผ. ได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานหรือขยายโครงการ จำนวน 22 ประเภทโครงการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอมายัง สผ. ก่อนปฏิบัติจริง โดยมีโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม และสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างภายในโครงการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีชนิด และรายละเอียด ของต้นไม้ที่ต้องสามารถดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความร้อนที่เกิดจากเครื่อง ปรับอากาศในโครงการ

ขณะเดียวกัน ทางสมาคมฯ ก็ตระหนักดีว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ส่งผลดีต่อชุมชน และเห็นควรที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องพื้นที่สีเขียวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย แต่กลับปรากฏว่าเป็นปัญหาในการนำมาปฏิบัติจริงเป็นอย่างมาก ทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงความล่าช้าในการดำเนินการขออนุญาตพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เหตุเพราะข้อจำกัดต่างๆ ที่ทาง สผ. กำหนดให้เป็นบรรทัดฐานในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น สมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติจริงได้โดยไม่กระทบกับผู้บริโภค"

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย บัตรราคา 700 บาทต่อ 1 ที่นั่ง โทร. 02-204-2437 081-420-5277 และ 086-397-4508 (ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551)