ข่าว

กทม. เลือก LPN เป็นโครงการนำร่องอาคารชุดที่พร้อมรับมือธรณีพิบัติภัย

Backตุลาคม 01, 2551

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มั่นใจในความพร้อมของทุกอาคารชุดกว่า 52 โครงการของ LPN ว่ามีระบบการออกแบบและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทุกประการ ในการรับมือเหตุธรณีพิบัติภัยและภัยอื่นๆ โดยเลือกอาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา ให้เป็นโครงการนำร่องที่มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุธรณีพิบัติภัย

ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา -- นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า จากการที่โครงการของ LPN ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการนำร่องด้านการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการรับมือต่อเหตุธรณีพิบัติภัย เนื่องจาก LPN เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย จึงมีการออกแบบและบริหารจัดการความปลอดภัยตามนโยบายที่ กทม.กำหนดไว้ทุกประการ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตต่างๆ ซึ่งการออกแบบโครงสร้างอาคารตั้งแต่งานฐานราก การเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน จึงเป็นไปเพื่อให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ จำกัด (LPS) และบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทในเครือ โดย 1.) ด้านการเตรียมความพร้อม บริษัทได้กำหนดแผนวิธีปฏิบัติ พร้อมซักซ้อมทีมงานและทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยเป็นระยะๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนและตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารอย่างต่อเนื่อง 2.) ด้านการเฝ้าระวังเหตุ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น จะมีการแจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆ เช่น ระบบโทรทัศน์รวมภายในอาคาร (MATV) ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ การอพยพผู้อยู่อาศัยออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่มีความปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนผู้อยู่อาศัยได้ทั้งหมด และการปฐมพยาบาล 3.) หลังเกิดเหตุ จะมีการตรวจสอบสถานการณ์โดยการยืนยันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี สำนักเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ พร้อมตรวจสอบสภาพความปลอดภัยจนมั่นใจก่อนแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อยู่อาศัย

กรรมการผู้จัดการ LPN กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกจาก กทม. ให้เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยที่ดี ซึ่ง LPN จะรักษามาตรฐานดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยทุกโครงการในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการชุมชนภายใต้หลักการ "ชุมชนน่าอยู่"