(ปรับปรุงใหม่)
 
2560
2559
2558
2557
2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
21,006.73
18,557.92
19,625.30
19,783.69
17,420.19
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
11,469.21
6,645.33
10,703.18
11,521.76
11,202.88
สินค้าคงเหลือ
5,495.63
8,510.52
5,589.38
4,956.59
3,500.00
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
932.58
498.36
563.78
517.87
414.19
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1,254.65
1,226.86
1,169.71
975.26
550.40
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
4,469.27
3,183.25
2,933.57
4,986.45
5,148.27
เงินกู้ยืมระยะยาว
1,644.66
1,112.78
2,192.10
1,571.79
125.52
หนี้สินรวม
8,592.92
6,147.28
8,044.05
9,375.31
7,794.38
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
1,475.70
1,475.70
1,475.70
1,475.70
1,475.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น
12,413.81
12,410.63
11,581.25
10,408.38
9,625.80
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม
9,655.14
14,650.64
16,673.64
12,959.92
14,400.50
รายได้จากการขาย
8,719.77
13,855.41
15,981.26
12,321.09
13,871.09
ต้นทุนขาย
6,238.95
9,519.40
11,010.49
8,315.37
9,312.68
กำไรขั้นต้นจากการขาย
2,480.82
4,336.00
4,970.77
4,005.73
4,558.41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,062.32
2,176.23
2,413.40
2,021.42
2,328.58
อัตราส่วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*
8.41
8.41
7.85
7.05
6.52
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)*
0.72
1.47
1.64
1.37
1.58
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
11.00
14.85
14.47
15.60
16.17
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
8.56
18.14
21.95
20.18
25.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
5.37
11.40
12.25
10.87
14.81
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.50
0.90
0.90
0.80
0.84

* คิดจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย


หมายเหตุ :
1. เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
2. รายได้รวม หมายถึง รายได้ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
3. การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินใช้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ
Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.