นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
รองประธานกรรมการ
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายเกริก วณิกกุล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นางยุพา เตชะไกรศรี
กรรมการ
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
กรรมการ
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน
นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.