เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์เอง ต้องอาศัยมาตรการของรัฐเป็นตัวขับเคลื่อน จึงจะผลักดันให้เกิดอุปสงค์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก กอปรกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น และความเข้มข้นในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตด้านผลประกอบการของบริษัท และส่งผลให้ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดวิสัยทัศน์ในรอบปี 2557 - 2559 บริษัทไม่สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่ "สภาวะถดถอย"

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะดังกล่าว และสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้ปี 2560 ซึ่งตรงกับการเริ่มวิสัยทัศน์ในรอบใหม่ เป็น "ปีแห่งการปรับเปลี่ยน" หรือ "Year of Shift" ที่เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีทางในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและพร้อมกันทุกองคาพยพ ตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในรอบปี 2560 - 2562 นี้ คือ การ "สร้างความสมดุลและบูรณาการประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาที่พักอาศัยในมิติผลประกอบการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ในด้านนโยบายในการดำเนินงาน ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มบริษัทในการดำเนินงาน คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจให้บริการ สำหรับกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโครงการใหม่ จากกลุ่มกลางถึงกลาง-ล่างเดิม เป็นกลาง-ล่างถึงบน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกทำเลและขนาดในการพัฒนาโครงการ รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การปรับภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายข้างต้น สำหรับบริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่งดูแลการพัฒนาโครงการแนวราบ ได้มุ่งนโยบายที่จะเพิ่มรายได้เพื่อทดแทนรายได้ของอาคารชุดพักอาศัย พร้อมพัฒนาระบบการก่อสร้างเพื่อเพิ่มผลผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านกลุ่มธุรกิจให้บริการ อันประกอบด้วย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด ยังคงมุ่งเน้นในการทำธุรกิจเพื่อสังคม แต่จะปรับแนวทางจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะโครงการของ "ลุมพินี" เป็นการให้บริการสู่ภายนอกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอัตราการช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาส บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด จะเพิ่มความเข้มข้นด้านกลยุทธ์ในการบริหารชุมชน จาก "ชุมชนน่าอยู่" เป็น "ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย" พร้อมขยายงานบริหารชุมชนสู่ภายนอก ส่วนบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด จะเป็นบริษัทที่รองรับนโยบายการขยายฐานธุรกิจ โดยรับเป็นที่ปรึกษาและให้บริการงานก่อสร้างสู่ภายนอก เพื่อนำศักยภาพและความเป็นมืออาชีพมาสร้างคุณค่าให้กับบริษัทมากขึ้น

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ บริษัทใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และ LPN TEAM ทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจที่พร้อมจะก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกัน ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินและเพื่อนสื่อมวลชน สำหรับการสนับสนุนด้วยดีตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึงท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การก้าวสู่ "ปีแห่งการปรับเปลี่ยน" บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่รอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะเป็นก้าวใหม่ที่สร้างให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต เป็น "บ้าน" ที่อบอุ่น เป็น "ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย" สร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี" อย่างยั่งยืนตลอดไป

อมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการบริษัท


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.